Báo Cáo định Kỳ Tình Hình Thanh Toán Gốc, Lãi Trái Phiếu YEAR Y2022 TT122 (3.2)