Bảo mật và quyền riêng tư

QUY ĐỊNH BẢO MẬT VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ

DATA PRIVACY POLICY

Quy định bảo mật và quyền riêng tư này nhằm giúp Khách hàng hiểu được phạm vi, mục đích VPB FC thu thập thông tin và cách thức VPB FC bảo mật thông tin thu thập đó, tạo sự an tâm cho Khách hàng khi sử dụng dịch vụ của VPB FC.

This Policy is to help the Customers understand VPB FC’s scope and purposes of information gathering and its confidentiality measures of gathered information, set their mind at rest when they use VPB FC’s services

Bằng việc tiếp tục sử dụng dịch vụ được VPB FC cung cấp, VPB FC được phép hiểu rằng Khách hàng đã đọc, hiểu rõ và chấp nhận các nội dung tại Quy định này. Quy định này được sử dụng để điều chỉnh mọi giao dịch phát sinh trong suốt quá trình Khách hàng sử dụng dịch vụ của VPB FC; đồng thời được áp dụng để giải quyết mọi tranh chấp (nếu có) ngay cả khi việc cung cấp và sử dụng dịch vụ đã chấm dứt.

By keeping using VPB FC’s services, VPB FC enables to acknowledge that the Customers have read, understood and accepted the items as specified in this Policy. This Policy is used for governing all transactions raised during the process when the Customers use VPB FC’s services; simultaneously, applied to settle all disputes (if any) even when provision and use of services are terminated

 1. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

 1. INTERPRETATION

 1. VPB FC: là Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng.

 1. VPB FC: means VPBank Finance Company Limited

 1. Khách hàng: là chủ thể sử dụng dịch vụ của VPB FC trên cơ sở đáp ứng được các điều kiện theo quy định của VPB FC từng thời kỳ.

 1. Customers: mean the subjects who use VPB FC’s services on the basis of satisfying defined conditions by VPB FC from time to time

 1. Ứng dụng điện tử: là các ứng dụng mà VPB FC thiết lập và/hoặc triển khai sử dụng để giao tiếp với Khách hàng mà thông qua đó VPB FC cung ứng các sản phẩm, dịch vụ của VPB FC cho Khách hàng.

 1. Electronic applications: mean the applications which are set and/or launched by VPB FC to contact its Customers. By these applications, VPB FC can provide its products and services for its Customers

 1. Phương tiện điện tử: là các thiết bị hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện tử hoặc công nghệ tương tự mà bằng việc sử dụng phương tiện này, Khách hàng có thể kết nối đến ứng dụng điện tử của VPB FC để sử dụng dịch vụ. Phương tiện điện tử có thể bao gồm (nhưng không giới hạn) máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại di động, …

 1. Electronic devices: mean the devices which are operated on electrical, electronic, digital, magnetic, wireless, optical, electronic or similar technologies. By using these devices, the Customers can connect to VPB FC’s electronic applications to use services. Electronic devices can include (but not limited to) desktop computers, laptops, tablets, mobile phones, etc.

 1. Dịch vụ: là các sản phẩm, dịch vụ mà VPB FC cung cấp.

 1. Services: mean the products, services as provided by VPB FC

 1. PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

 1. SCOPE OF INFORMATION GATHERING

Khi sử dụng dịch vụ của VPB FC, Khách hàng cho phép VPB FC được thu thập các loại thông tin của Khách hàng như sau:

When using VPB FC’s services, VPB FC is given its Customers’ permission to gather types of information as follows:

 1. Thông tin Khách hàng cung cấp

 1. Information as provided by the Customers

Thông tin có thể bao gồm (nhưng không giới hạn) họ tên, email, số điện thoại, tên đăng nhập, ảnh, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, thu nhập, người tham chiếu của Khách hàng, thông tin tài khoản mạng xã hội của Khách hàng. Các thông tin này được Khách hàng cung cấp cho VPB FC khi:

It can include (but not limited to) full name, e-mail address, phone number, username, image, ID card number, date of birth, gender, address, income, reference person, social network account. The Customers will provide such information for VPB FC under these circumstances:

  1. Khách hàng đăng ký hồ sơ đề nghị cấp tín dụng và trong quá trình thanh toán các khoản nợ tại VPB FC.

 1. They register loan applications and they are making their payments to their debts in VPB FC

  1. Khách hàng truy cập và tạo tài khoản trên ứng dụng điện tử của VPB FC để sử dụng dịch vụ.

 1. They give their accesses to and create their accounts on VPB FC’s electronic applications to use its services

  1. Liên hệ với VPB FC qua tổng đài, ứng dụng điện tử, trang web và tài khoản mạng xã hội của VPB FC.

 1. To contact VPB FC by its call center, electronic application, website and social network account

  1. Hoàn thành các bản khảo sát người dùng do VPB FC gửi.

 1. To complete customer satisfaction surveys as sent by VPB FC

  1. Kích hoạt các tính năng cho phép VPB FC truy cập vào danh bạ, ảnh hoặc vị trí thiết bị của Khách hàng.

 1. To activate the functions which enable VPB FC to access their phone books, images or device locations

 1. Thông tin phát sinh trong quá trình giao dịch với VPB FC

 1. Information raised during transaction process with VPB FC

Bao gồm:

Includes:

  1. Thông tin giao dịch

 1. Transaction information

VPB FC thu thập các thông tin giao dịch liên quan đến việc Khách hàng sử dụng dịch vụ của VPB FC, bao gồm (nhưng không giới hạn) các loại dịch vụ Khách hàng yêu cầu, ngày giờ sử dụng dịch vụ, số tiền giao dịch, các khoản tín dụng của Khách hàng, và các thông tin giao dịch liên quan khác.

VPB FC will gather transaction information relating to the Customers’ use of its services, including (but not limited to) types of required service, time of use, transaction amount, credit facilities, and other related transaction information.

  1. Thông tin của thiết bị

VPB FC thu thập thông tin về thiết bị điện tử mà Khách hàng sử dụng để truy cập sử dụng dịch vụ trên ứng dụng điện tử, bao gồm (nhưng không giới hạn), model phần cứng, hệ điều hành và phiên bản, phần mềm, tên tập tin và phiên bản, ngôn ngữ ưu tiên, mã nhận diện thiết bị duy nhất, mã nhận diện quảng cáo, số seri và thông tin mạng di động…

 1. Device information

VPB FC will gather information on electronic devices which the Customers are using to access their use of services on electronic applications, including (but not limited to) hardware model, operating system and version, software, filename and version, priority language, sole identification code of device, advertising digital identifier, serial number and mobile network information, etc.

  1. Thông tin vị trí

VPB FC thu thập thông tin về vị trí của Khách hàng khi Khách hàng truy cập vào ứng dụng điện tử của VPB FC hoặc thông qua các phương tiện khác Khách hàng có cho phép xác định vị trí của Khách hàng.

 1. Location information

VPB FC will gather information on its Customers’ locations when they access its electronic application or they enable to define their locations by other devices

  1. Thông tin danh bạ

Khách hàng cho phép VPB FC truy cập vào danh bạ trong thiết bị để thu thập tên và thông tin liên lạc từ danh bạ của Khách hàng để hỗ trợ cho các dịch vụ mà VPB FC cung cấp. Khi sử dụng các dịch vụ này, Khách hàng có thể chọn số điện thoại liên lạc của bạn bè, người thân từ danh bạ ngay trong ứng dụng thay vì phải nhập bằng tay.

 1. Phone book information

VPB FC is given its Customers’ permission to access their phone books in their devices so that VPB FC can gather contact names and information from their phone books in order to provide support to its services. When using these services, the Customers can select their friends or relatives’ phone numbers in the application instead of entering manually

  1. Thông tin nhật ký

Khi Khách hàng tương tác với các dịch vụ của VPB FC, VPB FC thu thập nhật ký máy chủ, có thể bao gồm các thông tin như địa chỉ IP của thiết bị, ngày giờ truy cập, tính năng của ứng dụng hoặc các trang đã xem, lỗi sử dụng và hoạt động hệ thống khác, loại trình duyệt và trang web của bên thứ ba hoặc dịch vụ Khách hàng đang sử dụng trước khi tương tác với dịch vụ của VPB FC.

 1. Log information

Upon our Customers’ interactions with VPB FC’s services, it will gather server log, including information such as IP addresses, access time, functions of applications or websites visited, use errors, types of browser and website of third party or services which the Customers are using before interacting with its services

  1. Thông tin ứng dụng

Thông tin VPB FC thu thập bao gồm (nhưng không giới hạn) loại thiết bị và các mục cài đặt, hệ điều hành, thông tin mạng di động, bao gồm cả tên nhà mạng và số điện thoại. VPB FC cũng thu thập thông tin về việc tương tác giữa các ứng dụng, trình duyệt và thiết bị của Khách hàng với các dịch vụ của VPB FC, bao gồm cả địa chỉ IP, báo cáo sự cố, hoạt động hệ thống và ngày, giờ cũng như URL tham chiếu của yêu cầu của Khách hàng.

 1. Application information

Information which is gathered by VPB FC includes (but not limited to) types of device and settings, operating system, mobile network information, including operator and phone number. VPB FC also gathers information on interaction between its Customers’ applications, browsers and devices and its services, including IP addresses, incident reports, systematic operations and date, time as well as URL as required by its Customers

  1. Tin nhắn văn bản

Khách hàng cho phép VPB FC được sử dụng tin nhắn văn bản để thực hiện các thao tác tích hợp trên ứng dụng điện tử mà VPB FC cung cấp. VPB FC sử dụng thông tin về tin nhắn của Khách hàng cho các dịch vụ hỗ trợ khách hàng và cho các mục đích an toàn, an ninh và phân tích.

 1. Text message

VPB FC is given its Customers’ permission to use text messages to perform integrated operations on electronic applications as provided by VPB FC. Information on their messages is used for customer services and for purposes of security and analysis by VPB FC

  1. Máy ảnh và hình ảnh

Trong một số ứng dụng điện tử, VPB FC có thể truy cập và sử dụng máy ảnh và hình ảnh lưu trữ trên phương tiện điện tử của Khách hàng để hoàn thành quá trình bảo mật thông tin cho Khách hàng.

 1. Camera and image

Of some electronic applications, VPB FC can access and use the camera and images which are saved on its Customers’ electronic devices for their complete information security process.

 1. Thông tin từ các nguồn khác

 1. Other information source

Có thể bao gồm:

May include:

  1. Các nguồn thông tin công khai.

 1. Public sources

  1. Thông tin từ các nguồn khác, như các đối tác của VPB FC.

 1. Other sources, such as VPB FC’s partners

  1. Các đơn vị cung cấp dịch vụ tiếp thị.

 1. Marketing service providers

 1. Các thông tin khác VPB FC cần thu thập nhằm tuân thủ nghĩa vụ pháp lý

 1. Other information needs gathering to comply with legal obligations

VPB FC có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp cho VPB FC các thông tin liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của VPB FC cho các mục đích sau đây:

VPB FC may require its Customers to provide the information relating to use of VPB FC’s Services for the following purposes:

  1. Trợ giúp VPB FC tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo quy định pháp luật;

 1. To assist VPB FC comply with its obligations according to legal regulations.

  1. Báo cáo các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc tuân thủ những nghĩa vụ đó;

 1. To make reports to competent state agencies on compliance with those obligations

  1. Đánh giá việc Khách hàng đã tuân thủ, đang tuân thủ và có thể tiếp tục tuân thủ tất cả các nghĩa vụ của mình theo các Hợp đồng, thỏa thuận, cam kết, điều khoản điều kiện…đã giao kết với VPB FC hay không.

 1. To evaluate whether its Customers have complied, are complying and will comply with all its obligations under the Contracts, agreements, commitments, terms and conditions … entered into with VPB FC or is not.

 1. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN

 1. PURPOSES OF INFORMATION GATHERING

VPB FC sử dụng các thông tin thu thập được nhằm:

Information which is gathered by VPB FC is used for:

 1. Cung cấp các dịch vụ và tính năng

 1. Providing services and functions

VPB FC sử dụng thông tin thu thập được để cung cấp, cá nhân hóa, duy trì và cải thiện các sản phẩm và dịch vụ mà VPB FC cung cấp. Bao gồm:

Information which is gathered by VPB FC is used for providing, personalizing, maintaining and improving its products and services. They are:

 1. Ghi nhớ thông tin để Khách hàng không phải nhập lại trong quá trình truy cập hoặc lần tiếp theo khi Khách hàng sử dụng ứng dụng điện tử.

 1. To save the information so that its Customers must not repeatedly enter during their accesses or subsequent accesses when they use electronic applications

 1. Tự động cập nhật ứng dụng điện tử trên thiết bị của Khách hàng, xử lý lỗi phần mềm hoặc các sự cố hoạt động, phân tích dữ liệu, kiểm nghiệm và nghiên cứu.

 1. To update automatically electronic applications on its Customers’ devices, repair software bugs or respond incidents, make data analysis, do testings and researches

 1. Hỗ trợ Khách hàng

 1. Customer Support

VPB FC sử dụng thông tin thu thập được như số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ tài khoản mạng xã hội của Khách hàng để tương tác trực tiếp với Khách hàng, thông báo cho Khách hàng biết về các thay đổi hoặc cải tiến sắp tới đối với dịch vụ của VPB FC; theo dõi và cải thiện dịch vụ hỗ trợ Khách hàng của VPB FC.

VPB FC uses collected information such as phone numbers, email addresses, and social network accounts of customers to interact directly with Customers, informing Customers about changes or upcoming improvements for VPB FC services; monitor and improve VPB FC Customer support services.

 1. Duy trì và phát triển dịch vụ

 1. Service maintenance and development

VPB FC sử dụng thông tin của Khách hàng để đảm bảo duy trì hoạt động của các dịch vụ mà VPB FC cung cấp. Ngoài ra, VPB FC còn sử dụng thông tin của Khách hàng để cải tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ của mình.

VPB FC uses Customer information to ensure the maintenance of the services provided by VPB FC. In addition, VPB FC also uses Customer information to improve and upgrade its service quality.

 1. An toàn và an ninh

 1. Safety and Security

VPB FC sử dụng thông tin của Khách hàng để cải thiện độ an toàn và tin cậy cho các dịch vụ của VPB FC. Điều này bao gồm việc phát hiện, ngăn chặn và ứng phó với những hành vi gian lận, lạm dụng, các rủi ro về bảo mật và vấn đề kỹ thuật có thể có hại cho Khách hàng và/hoặc VPB FC.

VPB FC uses Customer information to improve the safety and reliability of VPB FC services. This includes detecting, preventing and responding to frauds, abuse, security risks and technical issues that may be harmful to Customers and/or VPB FC.

 1. Đánh giá rủi ro, nâng cao điểm tín dụng

 1. Risk assessment, improve credit score

Điểm tín dụng là điểm số mà VPB FC dùng để đánh giá sự uy tín của Khách hàng khi Khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng của VPB FC. Các thông tin chính xác và trung thực mà VPB FC thu thập được từ Khách hàng sẽ là cơ sở để VPB FC đánh giá rủi ro tín dụng và nâng cao điểm tín dụng cho Khách hàng, tạo điều kiện cho Khách hàng được tiếp cận các dịch vụ ngân hàng của VPB FC với điều kiện ưu đãi nhất.

Credit score is the score that VPB FC uses to assess the credibility of the Customer when Customer uses VPB FC’s banking services. The accurate and truthful information that VPB FC collected from Customers will be the basis for VPB FC to assess credit risk and improve credit score for Customers, enabling Customers to access the VPB FC banking services with the most favorable conditions.

 1. Các thủ tục và yêu cầu pháp lý

 1. Legal procedures and requirements

VPB FC sử dụng thông tin thu thập được để hỗ trợ cho quá trình điều tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ của Khách hàng hoặc các hoạt động khác được pháp luật hiện hành cho phép.

VPB FC uses the information collected to assist in the process of investigating, resolving complaints and settling disputes arising in the process of Customer using services or other activities that are currently permitted by law.

 1. Thực hiện Hợp đồng cấp tín dụng và các hoạt động liên quan đến Hợp đồng cấp tín dụng

 1. Credit contract performance and other credit contract-related activities

VPB FC sử dụng thông tin thu thập được để thực hiện Hợp đồng cấp tín dụng đã ký với Khách hàng và các hoạt động liên quan đến Hợp đồng cấp tín dụng gồm:

VPB FC uses the information collected to perform the Credit Contract signed with the Customer and the activities related to the Credit Contract including:

 1. Cung cấp cho các cán bộ, nhân viên, người lao động của VPB FC và các đơn vị tư vấn cần biết các thông tin này của Khách hàng để hoàn tất các giao dịch, Dịch vụ cho Khách hàng;

 1. To provide staff and employees of VPB FC and consultants who need to know this information of the Customer to complete the transactions, Services for Customers;

 1. Cung cấp cho các đơn vị có chức năng cung cấp dịch vụ thông tin tín dụng và/hoặc đánh giá tín nhiệm hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;

 1. To provide units having the function of providing credit information services and / or credit rating operating legally in Vietnam;

 1. Cung cấp cho các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật;

 1. To provide competent authorities upon their request of information provision according to the law regulations;

 1. Thu hồi nợ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

 1. To collect debts in accordance with the SBV’s regulations;

 1. Cung cấp cho các đơn vị có chức năng cung cấp dịch vụ nhằm mục đích thẩm định, tiếp thị, tiếp thị bảo hiểm, in ấn, giao nhận và vận chuyển các tài liệu, hồ sơ khoản vay đến Khách hàng;

 1. To provide units having the functions of providing service for the purpose of evaluating, marketing, assurance marketing, printing, delivery and transport of documents, loan applications to Customers;

 1. Thế chấp hoặc chuyển nhượng quyền của VPB FC theo Hợp đồng cấp tín dụng;

 1. To mortgage or transfer the rights of VPB FC under Credit Contract;

 1. Đăng ký giao dịch bảo đảm;

 1. To register for secured transactions;

 1. Phục vụ công tác quản trị rủi ro.

 1. To undertake the risk management activities;

 1. Giao tiếp từ VPB FC

 1. Communication from VPB FC

VPB FC có thể sử dụng thông tin thu thập được để quảng bá với Khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mại, nghiên cứu, khảo sát, tin tức, thông tin cập nhật, các sự kiện, cuộc thi có thưởng, trao các phần thưởng có liên quan, các quảng cáo và nội dung có liên quan về các dịch vụ của VPB FC và các dịch vụ của các đối tác khác. Các kênh liên lạc mà VPB FC sử dụng để giao tiếp với Khách hàng bao gồm:

VPB FC can use the information collected to promote with Customers about products, services, promotions, researches, surveys, news, updates, events, prize contests, relevant rewarding, relevant advertisements and content about VPB FC services and other partners’ services. The communication channels that VPB FC uses to communicate with Customers include:

 1. Gửi thông báo trên ứng dụng (notification) đến tài khoản trên ứng dụng điện tử của Khách hàng.

 1. Send notifications to Customer’s account in his electronic application.

 1. Gửi tin nhắn (SMS) hoặc gọi điện đến số điện thoại của Khách hàng theo thông tin VPB FC thu thập được từ Khách hàng.

 1. Send SMS or call to Customer’s number using the information collected from the Customer by VPB FC.

 1. Gửi thư điện tử đến địa chỉ thư điện tử, tài khoản mạng xã hội của Khách hàng theo thông tin VPB FC thu thập được.

 1. Send emails to Customer’s email addresses, social network accounts using information collected by VPB FC.

 1. Công bố thông báo hoặc thông tin liên lạc trên trang web https://fecredit.com.vn/ của VPB FC.

 1. Display announcements or contact information on the website https://fecredit.com.vn/ of VPB FC.

 1. CÁCH THỨC BẢO MẬT THÔNG TIN

 1. INFORMATION SECURITY METHODS

 1. Tất cả các ứng dụng điện tử của VPB FC đều được tích hợp các tính năng bảo mật để bảo vệ thông tin của Khách hàng.

 1. All VPB FC electronic applications are integrated with security features to protect Customer’s information.

 1. VPB FC nỗ lực bảo vệ Khách hàng khỏi hành vi truy cập trái phép, thay đổi, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin mà VPB FC nắm giữ, bao gồm:

 1. VPB FC strives to protect Customer from unauthorized access, modification, disclosure or destruction of information held by VPB FC, including:

 1. Cung cấp các tính năng bảo mật như duyệt web an toàn, kiểm tra bảo mật và xác minh người dùng;

 1. Providing security features such as secure web browsing, security scans and user verification;

 1. Xem xét các cách thức xử lý, lưu trữ và thu thập thông tin, bao gồm cả các biện pháp bảo mật vật lý, để ngăn hành vi truy cập trái phép vào các hệ thống của mình.

 1. Considering ways of handling, storing and collecting information, including physical security measures, to prevent unauthorized access to our systems.

 1. Chỉ cho phép nhân viên hoặc đối tác của VPB FC truy cập vào thông tin cá nhân của Khách hàng với mục đích để xử lý thông tin liên quan đến hoạt động của VPB FC. Bất cứ ai có quyền truy cập này đều phải thực hiện các nghĩa vụ bảo mật nghiêm ngặt theo quy định của VPB FC.

 1. Allowing only employees or partners of VPB FC to access Customer’s personal information in order to process information related to VPB FC’s operations. Anyone with this access must perform strict confidentiality obligations in accordance with VPB FC’s regulations.

 1. VPB FC không chia sẻ thông tin của Khách hàng với các cá nhân, tổ chức bên ngoài VPB FC ngoại trừ trong các trường hợp sau đây:

 1. VPB FC does not share Customer’s information with individuals or organizations outside VPB FC except in the following cases:

  1.  sự đồng ý của Khách hàng.

 1. Having Customer’s consent

  1. Cung cấp thông tin cho cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp được yêu cầu hoặc bên thứ ba nếu VPB FC nhận thấy những thông tin này sẽ giúp ngăn chặn hoặc bù đắp thiệt hại cho Khách hàng.

 1. Being requested to provide information to a competent authority or to a third party if VPB FC finds that this information will help prevent or compensate for customer’s losses.

  1. Các trường hợp được quy định cụ thể tại Khoản 6 Mục III Quy định này.

 1. The cases specified in Clause 6, Section III of this Policy.

 1. KIỂM SOÁT QUYỀN RIÊNG TƯ

 1. PRIVACY CONTROL

 1. Chỉnh sửa thông tin cá nhân

 1. Personal information modification

Trường hợp tài khoản đăng nhập của Khách hàng trên ứng dụng điện tử chưa được xác thực bằng phương thức xác thực thông tin của VPB FC, Khách hàng có thể chỉnh sửa hoặc cập nhật thông tin của mình.

In case the Customer’s login account on the electronic application has not been authenticated by the information authentication method of VPB FC, the Customer can edit or update his information.

Khi tài khoản đã được xác thực, Khách hàng có thể chỉnh sửa thông tin ngoại trừ thông tin về Họ tên và số chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.

Once the account has been verified, the Customer can edit the information except for information on Full name and identity card number / Citizen ID.

 1. Giới hạn quyền truy cập

 1. Access limits

Khách hàng có quyền đồng ý hoặc từ chối cho VPB FC truy cập các thông tin của Khách hàng như thông tin vị trí, thông tin danh bạ, … Bằng việc từ chối này, Khách hàng hiểu được rằng các tính năng, dịch vụ trên ứng dụng điện tử của VPB FC có thể không được thực hiện đầy đủ.

A customer has the right to agree or deny VPB FC the access to his information such as location information, directory information, etc. Upon opting out, Customer understands that the features and services on his electronic applications of VPB FC may not be fully implemented.

 1. Dừng nhận bản tin tiếp thị

 1. Marketing Newsletter Subscription Cessation

Khách hàng có thể chọn dừng nhận bản tin tiếp thị từ VPB FC bằng cách nhấp vào liên kết “hủy đăng ký” trong email hoặc phản hồi theo cú pháp do VPB FC cung cấp. Xin lưu ý rằng nếu Khách hàng chọn dừng nhận, VPB FC vẫn gửi cho Khách hàng các thông báo không liên quan đến tiếp thị, như thông tin bảo mật về tài khoản của Khách hàng, cảnh báo khi tài khoản của Khách hàng được đăng nhập trên thiết bị khác, thông tin về sao kê giao dịch, thông tin đôn đốc nhắc nợ.

Customer may choose to stop receiving marketing newsletters from VPB FC by clicking on the “unsubscribe” link in the email or reply with a syntax regulated by VPB FC. Please note that if Customer chooses to unsubscribe, VPB FC still sends Customer non-marketing announcements, such as Customer account security information, alerts when Customer’s account is logged in on other devices, information about transaction statements, debt prompts.

 1. Dừng nhận thông báo trên ứng dụng điện tử

 1. Notification disability on electronic application

Khách hàng được quyền tắt tính năng thông báo trên ứng dụng điện tử mà VPB FC cung cấp và có thể thực hiện mở lại bất cứ lúc nào.

Customers are entitled to turn off the notification feature on electronic applications provided by VPB FC and can reopen at any time.

 1. THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ

 1. CONFIDENTIALITY AND PRIVACY POLICY MODIFICATION

 1. VPB FC có quyền sửa đổi, bổ sung, cập nhật Quy định bảo mật này bất cứ lúc nào và đảm bảo việc sửa đổi, bổ sung phù hợp với các quy định có liên quan của pháp luật.

VPB FC reserves the right to modify, supplement, update this Privacy Policy at any time and ensure the amendment and supplementation in accordance with the relevant provisions of law.

 1. VPB FC sẽ thông báo cho Khách hàng về việc sửa đổi, bổ sung Quy định bảo mật này thông qua hình thức sau: bằng văn bản, qua email, SMS, tin nhắn qua các tài khoản mạng xã hội, hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử chính thức của VPB FC https://fecredit.com.vn/

VPB FC will notify the Customer about the amendment and supplementation of this Privacy Policy through the following forms: documents, emails, SMS, message via social network account or on mass media or the official electronic information page of VPB FC https://fecredit.com.vn/

 1. Trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép, việc Khách hàng tiếp tục sử dụng các dịch vụ của VPB FC đồng nghĩa với việc Khách hàng đồng ý với các nội dung cập nhật của Quy định này.

To the extent permitted by applicable law, Customer’s continued use of VPB FC services means that Customer agrees with the updated contents of this Policy.