Calculation of deposit

Terms & interest rates

Interest rates are updated from time to time
Term (months) Fixed Interest Rate (%/year)
(maturity interest)
Demand deposit 0.50
1 month 4.40
2 months 4.75
From 3 to 5 months 4.75
6 months 6.20
From 7 to 8 months 6.30
From 9 to 11 months 6.50
12 months 6.60
13 months 6.70
From 14 to 17 months 6.70
From 18 to 23 months 6.70
24 months 6.70

Effective from date: 05/06/2024

For more details on the Interest Rates in Principal and Interest Payment Methods at the beginning/ monthly/ quarterly/ 6-month/ yearly, please send email to huydongnguonvon@fecredit.com.vn
huydongnguonvon@fecredit.com.vn

IMPORT INFORMATION BELOW TO BE CONSULTED

(*): Required


Đăng ký email để nhận ngay ưu đãi mới nhất

*
*
*
Khi nhấn “Đăng ký”, bạn đã đồng ý cho FE CREDIT lưu trữ và sử dụng thông tin bao gồm số điện thoại và email để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và chương trình khuyến mãi và chăm sóc khách hàng. Xem chi tiết tại đây

Which loan product?

CALL HOTLINE: (028) 39 111 555

Nhập mã OTP

Vui lòng kiểm tra tin nhắn điện thoại và nhập mã xác nhận

OTP chỉ có hiệu lực trong vòng 5 phút