Level: 1 -- ID: Card -- Name: Card -- NameVN: Thẻ -- Order: 1 -- ApplyTo: ALL -- Mandatory: false -- Type : Product
--------Level: 2 -- ID: FECredit_Base_CS_Work_SCM_ComplaintHandling -- Name: Complaint Handling -- NameVN: Khiếu nại hoặc Phản hồi -- Order: 17 -- ApplyTo: ALL -- Mandatory: false -- Type : CaseType
------------Level: 3 -- ID: Feedback -- Name: Feedback -- NameVN: Phản hồi -- Order: 1 -- ApplyTo: ALL -- Mandatory: false -- Type : Category
----------------Level: 4 -- ID: FC012-Vấn đề liên quan đến thẻ tín dụng -- Name: Phản ánh liên quan đến thẻ tín dụng -- NameVN: Phản ánh liên quan đến thẻ tín dụng -- Order: 20 -- ApplyTo: ALL -- Mandatory: false -- Type : SubCategory
------------Level: 3 -- ID: Complaint -- Name: Complaint -- NameVN: Complaint -- Order: 2 -- ApplyTo: ALL -- Mandatory: false -- Type : Category
Level: 1 -- ID: Loan -- Name: Loan -- NameVN: Khoản vay -- Order: 2 -- ApplyTo: ALL -- Mandatory: false -- Type : Product
--------Level: 2 -- ID: FECredit_Base_CS_Work_SCM_ComplaintHandling -- Name: Complaint Handling -- NameVN: Khiếu nại hoặc Phản hồi -- Order: 17 -- ApplyTo: ALL -- Mandatory: false -- Type : CaseType
------------Level: 3 -- ID: Feedback -- Name: Feedback -- NameVN: Phản hồi -- Order: 1 -- ApplyTo: ALL -- Mandatory: false -- Type : Category
----------------Level: 4 -- ID: FL012-Vấn đề liên quan đến khoản vay -- Name: Vấn đề liên quan đến khoản vay -- NameVN: Vấn đề liên quan đến khoản vay -- Order: 20 -- ApplyTo: ALL -- Mandatory: false -- Type : SubCategory
------------Level: 3 -- ID: Complaint -- Name: Complaint -- NameVN: Complaint -- Order: 2 -- ApplyTo: ALL -- Mandatory: false -- Type : Category