Các Bước QUẢN LÝ Tính Năng SMART OTP Trên Ứng Dụng FE ONLINE 2.0